Find Us on Socials

Bu makalede sırasıyla, sosyal politika tanımı, tarihi ve şehirleşme ile ilgisi Türkiye örneğiyle incelenecektir.

Bu makalede Türkiye’de yükseköğretim tarihi şehirleşme ve akademik enflasyon kavramlarıyla üç alt başlık etrafında incelenmiştir. Bunun yanı sıra, karar vericilere tavsiye niteliğinde bir bölüm hazırlanmıştır.